نوشیدنی های سرد

اسموتی و ماکتیل

Smoothia and mocktil

موهیتو Mojito20000 T
جینجرGinger20000 T
آبمیوه فصلSeason Juice19000 T
هانی بریHoney Berry22000 T
بلواسکایBlue Sky23000 T
آرنوArno23000 T
رد سونرRed Suner25000 T
مخصوصSpecial27000 T

نوشیدنی سرد پارسی

Persian Cold Drink

گل گاو زبان Borage17000 T
شیرازیShirazi17000 T
لاهیجانLahijan18000 T
آیراAyira22000 T
وگانVegan-

تاپینگ ها

Joppings

اسکوپ بستنی Ice Cream Scoop7000 T
شات سیروپSyrup Shot5000 T

نوشیدنی سرد قهوه

Cold Coffee Drink

آیس لاتهIced Latte22000 T
آیس آمریکانوIced Americano20000 T
فراپاچینوFrappuccino24000 T
آیس کاراملIced Caramel24000 T
آیس موکا Iced Mocha24000 T
ایتالین آیسItalian Iced Coffe26000 T

میلک شیک

Milkshake

وانیلVanilla20000 T
بیسکوییت viscuit22000 T
بریBerry25000 T
دبل چاکلت Double Chocolate25000 T
بادام زمینیPeanut28000 T
تیرامیسوTiramisu27000 T
نوتلاNutella27000 T