نان

Bread

آچما پنیری17000 T
آچما زیتونی17000 T
آچما گردوT 17000
اشترودل12000 T
اک مک جوT 8000
اک مک چاودار8000 T
اک مک ساده6000 T
اک مک کنجدی 8000 T
المانی8000 T
باگت اورجینالT 8000
بربری خویT 6500
بربری سبزیجات6000 T
بربری فانتزی4000 T
بربری فانتزی سبوس دار5000 T
بربری کره ای5000 T
بربری کره ای سبوس دار6000 T
بورک12000 T
بیسکویت بدون گلوتن 7000 T
بیسکویت جو7000 T
بیسکویت شکلاتی70000 T
پای کرمفیل10000 T
پن شکلاتی T 12000
پوچه ی ژامبونی T 30000
پونچیک T 30000
پیتزا سبزیجاتT 17000
پیتزا مخلوطT 22000
پیراشکیT 10000
تست اردور جوT 12000
تست اردور چند غلهT 14000
تست اردور سادهT 12000
تست اردور سبوسT 14000
تست امگا 3 بزرگT 20000
تست امگا 3 کوچکT 16000
تست پروتئینی بزرگT 20000
تست پروتئینی کوچکT 16000
تست جو بزرگT 15000
تست جو کوچکT 13000
تست چند غله